Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД  с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до/зареждането на/ интернет страницата www.crystal-vinil.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД е създал тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените понятия се ползват със следното значение:

-„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

-„ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ“ се отнасят за потребителите на сайта в качеството им на физически и/или юридически лица, които не следва да използват съдържанието на сайта за други цели, освен изброените в общите условия;

-„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и    “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД , в качеството им на администратор и собственик на сайта www.crystal-vinil.com и всички останали страници в социалните мрежи  на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, които може да се достъпват от този сайт или с директен достъп от потребителя, което съглашение уговаря правата и задълженията при използването на услугите предоставени чрез сайта и информацията съдържаща се в него.

-„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

    Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

-„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS/ Denial of Service- претоварване на сървъра/, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 ІІ. ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

“СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД              е  изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД  е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт www.crystal-vinil.com се притежава и управлява от “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,

ЕИК 205806741 със седалище и адрес на управление в град София, кв. Редута, ул. Филип Станиславов № 8, ет. 4, ап. 9, п. к. 1505. Адресът на който  може да изпращате Вашите искания, запитвания и коментари във връзка с обработването на личните Ви данни, на вниманието на Ангел Арахангелов е

 e-mail: office@crystal-vinil.com, Божурище, бул. Европа 10, Терем, хале №6, телефони за контакт 02/8888 111 и  0876 255 555.

Ние разбираме, че като посетител на нашия уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним, каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от  “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

“СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД е администратор на лични данни, регистрирани по Закона за защита на личните данни. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяни от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки към нас. Разкриването е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да  изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на предоставените лично от него данни за целите на директния маркетинг. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД чрез формата за обратна връзка. Приоритетна цел на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД е да осигури  и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопастност на личните данни.

Събраната информация се обработва от “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или, за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че по свое собствено желание и преценка обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно   “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  не носи отговорност за нея.

  1. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

    -право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД;

   – право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

   – право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;

    -право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

    Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти.

    E-mail

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

    -за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

    -за изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на компанията, в случай че сте се абонирали за електронен бюлетин

   – включване му в мейл листата на клиентите;

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате, на основание Общите правила чрез подаването на заявка/поръчка,  на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  да се свържат с Вас за прецизиране и специфициране на детайлите по поръчката, с цел същата да бъде изпълнена точно, в цялост, качествено и навреме, съобразно възможностите и договорените допълнително с Вас срокове за изпълнение. След предаване на изпълнената заявка/поръчка към Вас, Вие имате право, в случай на неточно, непълно или некачествено изпълнение от страна на   “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  да предявите съответната рекламация или да направите възражение относно констатираните несъответствия по изпълнение на поръчката съгласно установените нормативни правила в българското законодателство в тази област.

VІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД за нейната ненакърнимост и безопастност от злонамерени атаки на трети лица. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.

“СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

VІІ. ЗАБРАНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

При използването на този сайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  или на друго лице, което е позволило на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД  да ги публикува, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели.

Изпращайки материали до сървърите, ползвани от “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД, чрез електронна поща или през интернет страниците на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

    Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите;

    ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД във връзка с материал, предоставен от него, а така също  и да обезщети “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД, ако друго лице предприеме действия срещу предприятието във връзка със същия материал.

Използвайки интернет сайта на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

–  Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато й да е форма, без предварителното писмено съгласие  на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия;

–  Всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД;

–  Каквито и да са промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на дружествата от “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД и/или публикувана на този сайт;

При използването на материали от интернет страниците на www.crystal-vinil.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло се задължава  да се придържа към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уредено друго.

 ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа и работата на ПОТРЕБИТЕЛЯ “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД може да изгради връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от други, различни от него лица. Интернет страниците на  www.crystal-vinil.com могат да съдържат банери /позволени рекламни съобщения/или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва на техните страници. Линковете от този сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД няма никаква възможност да влияе на тяхната политика за публикуване на материали и затова, с настоящото заявява, че не носи каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за истиността и точноста на информацията, публикувана в тях.

КАМПАНИИ, ИГРИ И ПРОМОЦИИ

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook, Instagram, LinkedIn и др. ). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

“СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за извършените промени.Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта, първо ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа му и използването на сайта и услугите, които той предлага. Извън действията по прекратяването на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до сайта, в случай на неспазване на правилата съгласно Общите условия, “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди.

 За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.

Документите за  Политика по управление на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД “ може да прочетете тук.

Scroll to Top