Политика по качеството

Ръководството на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да
изпълнява следната Политика по качеството: 

– Непрекъснато подобряване на системата за управление, с цел повишаване качеството на разработените, произвежданите и доставяни винилови и ForFlexx продукти, както и на декоративни и графични апликации;
– Подобряване на процесите на дизайн и разработка, предпечат, печат и производство и доставката на продуктите в рамките на обхвата на
приложение и определения контекст на дружеството;
– Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;
– Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и възложителите;
– Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
– Спазване на всички приложими за продуктите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите;
– Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най- добрите резултати.

Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на “СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EОOД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се  използват показателите за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да  бъде достъпна за заинтересованите страни.

Scroll to Top